امکانات و تجهیزات

  • کلاس های هوشمند 

  • آزمایشگاه مجهز

  • اتاق سایت 

  • اتاق  مشاوره

  • کتابخانه

  • نمازخانه

  • سال غذاخوری

  • حیاط پویا

  • و ...

گزارش تصویری