فعالیت های فوق برنامه

 پیش دبستان و دبستان نورا کلاس های فوق برنامه متنوعی برای دانش آموزان خود در نظر گرفته اند. دانش آموزان از ابتدای سال تحصیلی در کنار دروس اصلی خود در این

کلاس ها نیز شرکت خواهند کرد.

- نقاشی 

- خوشنویسی

- رایانه

- کتابخوانی

- کاردستی و خلاقیت

- دوخت و دوز